Naše cíle

 
 

Záleží nám na naší budoucnosti. Podporujeme mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity našich studentů. Chceme tím přispět k rozvoji juniorské zahraniční spolupráce a v dlouhodobém horizontu pak k řešení civilizačních, technologických, zdravotních, sociálních či environmentálních problémů.

Vycházíme mimo jiné z konceptu třetí role univerzit.Jsme přesvědčeni, že účast Univerzity Palackého – tak významné instituce s dlouhou tradicí a perspektivní budoucností – na veřejném životě je přirozenou součástí jejího poslání.

Zajímá nás téma sociálních inovací, tedy nových nástrojů zaměřených na zkvalitnění životního prostředí a života celé společnosti. Jsme přesvědčeni, že kvalita života musí zůstat hlavním a uvědomovaným motivem pro vědeckou a uměleckou práci našich studentů, která je hlavním motorem sociálních inovací.

Nadační fond Univerzity Palackého si klade několik cílů, které souvisí s podporou excelentních juniorských projektů na poli vědy, výzkumu a umění. Naší činností chceme zejména:
 • Vytvářet příznivé podmínky pro podporu významných vědecko-výzkumných a uměleckých projektů talentovaných studentů UP, včetně studentů se zdravotním či sociálním znevýhodněním, a zahraničních studentů, kteří působí na UP
 • Prostřednictvím podpory mezinárodní spolupráce přispět k výměně zkušeností, know how a vzájemnému interkulturnímu porozumění
 • Prostřednictvím podpory smysluplných vědeckých a uměleckých aktivit studentů UP přispět k osobnímu i profesnímu rozvoji mladých badatelů a k řešení společenských či environmentálních problémů.
 • Podporovat mladé badatele v kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a závazky, které mají vůči sobě, UP i společnosti.
 • Navazovat a rozvíjet oboustranně přínosná partnerství s firmami, které spolu s UP sdílí vize a cíle týkající se rozvoje společnosti
 • Kultivovat a rozvíjet filantropii v ČR

 

Hodnoty a principy naší práce

 

Přínos vědy společnosti

Věda posouvá hranice našeho vědění. Věříme, že reflexe využitelnosti vědy pro společnost  by měla být součástí veřejné debaty. Naší snahou je vést mladé badatele k odpovědné úvaze o tom, čemu se na poli vědy věnují, jaký užitek to má pro ně samotné, pro UP, či pro společnost. Usilujeme také o to, aby mladí vědci dokázali cíle a výsledky své práce srozumitelně prezentovat různým cílovým skupinám od vědecké obce až po laickou veřejnost.

Osobní a profesní rozvoj talentovaných mladých lidí

Mladí badatelé dostávají díky Nadačnímu fondu UP příležitost samostatně realizovat vlastní vědecko-výzkumné či umělecké projekty. Získávají tím také možnost osvojit si či rozvíjet kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Klademe důraz na studentovu reflexi vlastního rozvoje v oblasti designování  a vedení výzkumu, týmové práce, interkulturních kompetencí, timemanagementu  a prezentačních dovedností.

Sdílené vize a synergie

„Vize je obraz budoucnosti, kterou chceme vytvořit, popsaný v přítomném čase, jako by se to právě teď dělo.“ Sdílené vize a synergie jsou základními předpoklady úspěšného partnerství a spolupráce mezi lidmi i organizacemi. Chceme spolupracovat s firmami či jednotlivci, kteří mají chuť podílet se s námi na cílech Nadačního fondu UP. Věříme, že spolupráce, která je oboustranně přínosná a obohacující, může posouvat hranice našich možností-

Transparentnost, odpovědnost a důvěra

Vztahy s našimi partnery, ale i podpořenými mladými badateli, nelze budovat bez vzájemné důvěry. Kroky nás všech musí být předvídatelné a smysluplné. Tak jako my chceme, aby partneři věřili nám, věříme my našim partnerům. Zakládáme si na jednoduchém formuláři žádosti, jednoduché podobě závěrečné zprávy a jednoduchém vyúčtování příspěvků, které poskytneme úspěšným studentům.

 

Orgány

 

Správní rada – vytváří strategii Nadačního fondu UP, hodnotí žádosti studentů a schvaluje dary od partnerů NF

Předseda správní rady:

Jaroslav Miller (1971, Šumperk) vystudoval historii, anglickou a ruskou filologii na Palackého Univerzitě v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a University of Oxford. Zabývá se dějinami a vývojem urbánních sídel a kulturou raného novověku. Působil jako vědec a přednášející na univerzitách a vědeckých institucích v Německu, USA, Kanadě a Austrálii.  V současné době je rektorem Univerzity Palackého v Olomouci.

Místopředa správní rady:

Pavel Jörka( 1969 Vyškov) vystudoval na  Strojní fakultě VUT Brno obor Tepelné a jaderné  stroje a zařízení (Ing.), na The Brennan School of Business of Dominican university Chicago ( MBA ), na Universitě Mikolaše Kopernika v Toruňi absolvoval roční postgraduální studium v oblasti managementu a na VUT FP v Brně absolvoval roční Mezinárodní manažersko-marketingové studium. V bankovnictví působí od roku 1995, kde zastával různé pozice zejména v oblasti SME a Real  Estate. V současnosti  působí na pozici ředitele Korporátního centra České spořitelny, a.s. v Olomouci, které se zabývá poskytováním finančních služeb korporátní  klientele a veřejnému sektoru. 

Členové správní rady:

Boris Cvek (1976, Krnov) je vzděláním chemik (Ph.D. z anorganické chemie, PřF UP Olomouc) a filozof (Ph.D. z filozofie přírodních věd, PřF UK Praha), profesně se zabývá degradací proteinů v buňkách. Vyvinul koncepci neziskových léků a jako pilotní projekt prosazuje neziskové uplatnění starého protialkoholního léku antabusu v onkologii. Působí také jako neplacený publicista v online deníku Britské listy a v letech 2003-2008 vydával internetový literární časopis Téma.

Zdeněk Pechal  (1957, Zlín) vystudoval rusistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně pak  získal  vědeckou hodnost v tomto oboru na Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se ruskou klasickou literaturou 19. a 20. století a na toto téma publikoval několik knih. V poslední době se jeho vědecký zájem soustředil na fenomén živlu a jeho projevy v ruské literatuře.   Dnes působí jako profesor ruské literatury a vedoucí katedry slavistiky na Filozofické fakultě v Olomouci, zároveň je hlavním redaktorem vědeckého časopisu Rossica Olomucensia.

Kateřina Sommerová (1991, Praha) vystudovala Hospodářská a kulturní studia (Bc.) a Projektové řízení (Ing. na PEF, ČZU). V rámci studií působila ve studentské neziskové organizaci, kde měla na starosti mezinárodní vzdělávací a rozvojové programy na základních a středních školách. V České spořitelně je od roku 2015, první působení bylo v roli CSR projektové manažerky v oblasti vzdělávání a spolupráce s vysokými školami, kde bylo jejím hlavním cílem propojovat teorii s praxí a komunikovat s akademickou půdou a studenty. V současnosti působí v oblasti marketingové komunikace s cílovou skupinou mladých klientů. 

Dozorčí rada – revizní orgán Nadačního fondu UP

Jiří Přidal, kvestor UP

Jiří Langer, předseda Akademického senátu UP

Pavel Benda, právník rektorátu UP

 

Kontakty

 

Nadační fond UP

Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

IČ: 04187334

Koordinátorka Nadačního fondu UP: Mgr. Katrin Stark

katrin.stark@upol.cz

+420 739 302 169

Statut Nadačního fondu UP

 

Často kladené otázky (FAQ)

 
 • Jak dlouhou dobu mám na realizaci výzkumu financovaného z Nadačního fondu UP?

  Příspěvek Nadačního fondu UP poskytujeme na 1 rok. Během této doby je nutné realizovat podpořený projekt a připravit výstupy, ke kterým se ve své žádosti zavážete. Výstupy jsou to hlavní, co budete Nadačnímu fondu předkládat. Vyúčtování příspěvku Nadační fond nebude ve většině případu vyžadovat, v některých případech však může žadatele o vyúčtování požádat. Podmínky čerpání příspěvku a všechny termíny budou součástí smlouvy, kterou Nadační fond uzavře s úspěšnými žadateli.

 • Kam mi zašlete prostředky v případě, že se svou žádostí uspěji?

  Příspěvky pošleme podpořeným žadatelům na jejich osobní účty.

 • Kdo bude žádosti oponovat či hodnotit? Mají mít spíše odborný nebo „laický“ charakter?

  Nadační fond nebude posílat žádosti k oponentuře. Žádosti bude posuzovat pouze správní rada Nadačního fondu, která je složená z představitelů různých oborů vědecké činnosti, humanitních i přírodovědných. Jejími členy jsou i zástupci České spořitelny, a.s. Přizpůsobte tedy jazyk žádosti skutečnosti, že hodnotitelé nemusí být odborníky na vámi popisovaný výzkumný projekt. Velmi důležité je srozumitelně popsat přínos vaší badatelské práce.

 • Kdo přesně mi má napsat vyjádření k projektu výzkumu a jaký má mít text zhruba rozsah?

  Smyslem doporučujícího vyjádření je poskytnout správní radě Nadačního fondu garanci toho, že výzkumný záměr je smysluplný, realistický a žádoucí. Jeho délku necháváme na autorech, nemá se však jednat o obsáhlou recenzi na několik stran, nemělo by překročit jednu normostranu. V případě, že si z různých důvodů nejste jisti, koho o vyjádření požádat (např. vaše téma je mezioborové), oslovte toho odborníka, který může nejlépe posoudit obsah vašeho projektu a jeho přínos.

 • Můžu si zažádat o příspěvek v případě, že bych prodlužoval/a studium?

  Výzva Nadačního fondu stanovuje, že žádat může student, který nepřekročí standardní dobu studia. V magisterském studijním programu je standardní doba studia nejméně 4 a nejvýše 6 roků, v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, nejméně 1 a nejvýše 3 roky. Standardní doba studia u doktorských programů je nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

 • Které položky je (ne)možné zahrnout do rozpočtu projektu?

  Do rozpočtu můžete zahrnout následující položky (musí však mít prokazatelnou vazbu na realizaci výzkumu):

  • Cestovní náklady
  • Náklady na víza
  • Náklady na ubytování
  • Náklady na stravu (při cestě do zahraničí maximálně 500 Kč/den v závislosti na cenách v cílové destinaci, při cestách v rámci ČR maximálně 200 Kč/den)
  • Nákup literatury
  • Nákup potřebných pomůcek a vybavení pro realizaci výzkumu
  • Výzkumný software
  • Očkování
  • Další náklady podle typu a zaměření výzkumu, vždy je potřeba položky a částky odůvodnit ve vazbě na cíl a obsah výzkumu

  Do rozpočtu není možné zahrnout osobní náklady výzkumníka, ani není možné využít příspěvek na navýšení stipendia. Správní rada Nadačního může zasahovat do vašich návrhů rozpočtů a položky dle uvážení krátit.

 • Jak moc podrobný rozpočet mám k žádosti předložit?

  Rozpočet musí obsahovat položky, na které student žádá prostředky z Nadačního fondu, ideálně vyjádřené v adekvátních jednotkách a jejich počtu. Neměl by přesáhnout 1 stránku ve wordu/excelu. Je zřejmé, že čím je rozpočet konkrétnější, tím je důvěryhodnější a svědčí o tom, že je promyšlený. Na druhou stranu není nutné uvádět detailní informace, které buď nelze dopředu přesně sdělit, případně ty, které nejsou pro hodnotitele směrodatné či srozumitelné (např. detailní složení komponent chemikálií, atp.)

 • Je možné nakoupit z příspěvku laboratorní materiál pro realizaci výzkumu?

  Z příspěvku je možné nakoupit potřebný materiál, student žadatel si ale musí dopředu ověřit, jestli to bude technicky možné. Prostředky úspěšným žadatelům pošleme na osobní účet. K nákupu některých chemikálií je však potřeba IČO instituce. Studenti, kterých se tato situace týká, proto musí konzultovat možnosti řešení přímo na svých pracovištích/katedrách.

 • Je možné žádat o příspěvek v týmech?

  Příspěvek Nadačního fondu má individuální charakter, nelze z něj podporovat týmové projekty. Pokud je žádoucí, aby studenti na projektu spolupracovali, mohou odevzdat žádost každý zvlášť a v textu žádosti na význam spolupráce vzájemně odkázat.

 

Výroční zprávy

 

Výroční zpráva 2017 ke stažení (PDF)

Výroční zpráva 2016 ke stažení (PDF)

Výroční zpráva 2015 ke stažení (PDF)