• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Podpořené projekty 2015


Adam Bednařík

Příspěvek Nadačního fondu UP: 20 200 Kč

Student doktorského studijního programu v Laboratoři mikrobiální ekologie vod na Katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty. Dlouhodobě se věnuje problematice bilance metanu ve vodních tocích. V poslední době se ve spolupráci s německými kolegy zabývá také determinací cest vzniku metanu v říčních sedimentech.

Projekt je zaměřen na studium a zpřesnění kvantifikace bentických toků metanu ze sedimentu do povrchové vody v závislosti na charakteristice říčního sedimentu. Spolehlivá kvantifikace difuzních toků metanu je komplikována jejich výraznou časoprostorovou variabilitou a odborné práce zabývající se jejich přímým měřením jsou ojedinělé. Projekt navazuje na výsledky spolupráce s kolegy z Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie v německém Marburgu. Získané hodnoty poslouží i jako cenný údaj pro zpřesnění odhadů významu říčních systémů v bilanci metanu v rámci vnitrozemských vod a v kontextu globální dynamiky tohoto skleníkového plynu.

Vlastimil Dobečka

Příspěvek Nadačního fondu UP: 78 400 Kč

Student na katedře asijských studií Filosofické fakulty, kde se podílí na tvorbě čínsko-českého slovníku a v rámci katederního projektu Studentské grantové soutěže (IGA) zkoumá problematiku ekvivalence názvů akupunkturních bodů tradiční čínské medicíny.

Projekt je zaměřen na vypracování Čínsko-českého česko-čínského elektrotechnického slovníku o rozsahu min. 5 000 hesel v každém směru uvedené jazykové kombinace. Zaměření na elektrotechnickou oblast odpovídá vývoji českého vývozu do Číny dle klasifikace SITC v posledních několika letech. Technický slovník přispěje také ke zvýšení konkurenceschopnosti českých firem obchodujících s Čínou a usnadní spolupráci s čínskými investory v České republice.

Jaroslava Geletičová

Příspěvek Nadačního fondu UP: 107 548 Kč

Studentka doktorského studijního programu v oboru Biofyzika na Přírodovědecké fakultě. Zabývá se studiem sodno-draselné ATPasy s využitím metod molekulární biotechnologie a metod optické spektroskopie.

Projekt je zaměřen na studium vztahu mezi strukturou a funkcí lidské sodno-draselné ATPasy, která je esenciálním membránovým proteinem vyskytujícím se ve všech živočišných buňkách. Je ve vysoké míře zastoupena v neuronech, kde její dysfunkce vede k závažným onemocněním. Některá onemocnění mohou vzniknout díky de novo mutaci, a proto je hypoteticky ohrožen každý jedinec. Výzkum těchto mutací bude řešen ve spolupráci s významnými pracovišti v Dánsku (Aarhus University, University of Copenhagen). Hlavním přínosem tohoto projektu je rozšíření znalostí o tom, jak změny ve struktuře mutantního enzymu ovlivňují jeho funkci, což může přinést nový pohled na vznik vybraných neurologických onemocnění.

Katka Jiráková

Příspěvek Nadačního fondu UP: 132 500 Kč

Členka skupiny Experimentální částicové fyziky ve Společné laboratoři optiky a studentka Aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě. K úspěšně dokončeným projektům autorky patří studie zlepšení rozsahu měření detektoru ALFA. V současnosti pomáhá při vývoji časového detektoru (TOF) a věnuje se studiu difrakční částicové fyziky.

Projekt je zaměřen na vývoj časového detektoru, plánovaného jako součást připravovaného detektoru ATLAS Forward Proton. Časový detektor, založený na snímání Čerenkova záření, slouží k detekci difrakčních protonů pohybujících se v blízkosti svazku urychlovače. Přesným měřením času letu protonů získáme informaci o pozici interakčního vrcholu měřených protonů a jsme tedy schopni rozeznat, ze které z mnoha proton-protonových srážek dané protony přichází. Naším cílem je dosáhnout rozlišení TOF detektoru na úrovni 10 ps. Výzkum bude probíhat v rámci organizace CERN v Ženevě, kde nyní spolupracuje 22 zemí. Celkový přínos AFP spočívá v rozšíření vědeckého programu experimentu ATLASu (v CERNu) o difrakční fyziku. Výzkum této oblasti fyziky přispěje k lepšímu porozumění struktury protonu.

Jan Kollár

Příspěvek Nadačního fondu UP: 60 000 Kč

Student magisterského programu v oboru Hydrobiologie na katedře ekologie a životního prostředí Přírodovědecké fakulty. V rámci bakalářské práce se zabýval ekologií epifytických společenstev. Během pracovní stáže Erasmus v belgickém Gentu se zabýval molekulární fylogenezí, barcodingem a delimitací rozsivkových druhů.

Projekt je zaměřen na výzkum fylogeneze rozsivek, jedné z nejdiverzifikovanějších skupin řas. Studium rozsivek často zaostává za ostatními řasovými skupinami z důvodu náročné kultivace. Výzkum bude realizován ve spolupráci s Výzkumným týmem protistologie a vodní ekologie Katedry biologie na Univerzitě v Gentu v Belgii. Přínos projektu spočívá v možnosti aplikace nashromážděných znalostí v aplikované ekologii (např. bioindikace kvality vodních ekosystémů), biotechnologii (hledání druhů s nejvyšším potenciálem pro biotechnologické využití) a dalších přírodovědných odvětvích.

Kateřina Křížová

Příspěvek Nadačního fondu UP: 113 801 Kč

Absolventka oboru Molekulární a buněčná biologie na Přírodovědecké fakultě. Studentka doktorského studijního programu v Laboratoři integrity genomu Lékařské fakulty. Aktuálně studuje v Danish Cancer Society Research Center v Kodani

Projekt je zaměřen na výzkum stárnutí lidských buněk s ohledem na poškození DNA a schopnost buněk se s ním vyrovnat, a to v závislosti na věkovém stádiu dárce buněk. Nesprávná regulace opravných mechanismů může vést k nekontrolovatelnému množení buněk a vzniku nádorů, nebo například k urychlenému procesu stárnutí. Výzkum bude realizován ve spolupráci se světově uznávanou laboratoří v Kodani. Získané znalosti mohou být využity při hledání nových léčebných postupů v oblasti nádorových onemocnění a syndromů předčasného stárnutí.

Ivan Luptovčiak

Příspěvek Nadačního fondu UP: 41 500 Kč

Student doktorského studijního programu v oboru Biochemie na Přírodovědecké fakultě. Působí v laboratoři buněčné biologie. Je spoluautorem pěti vědeckých publikací. Je spoluřešitelem studentských IGA projektů a členem týmu GAČR projektu.

Projekt je zaměřen na studium mechanismů regulace signálních drah v rostlinné buňce, za účelem potenciální tvorby transgenních linií odolných vůči stresu pro optimální růst rostlin. Kořen je rostlinný orgán důležitý nejen pro výživu celé rostliny, ale také pro uchycení rostliny na daném stanovišti a pro oporu nadzemních vegetativních orgánů. Laboratoř v německém Bonnu, která je partnerem výzkumu, je zaměřena na percepci světla pomocí fotoreceptorů v kořenech a následnou signalizaci v rostlinné buňce za pomoci reaktivních forem kyslíku, které jsou ve vyšších koncentracích také znakem stresu v buňce. Společné experimenty budou zaměřeny na vliv světla na kořeny v kombinaci se stresem rostlin způsobeným zasolením a vystavením rostlin těžkým kovům. Dané poznatky mohou být využity při následné tvorbě rostlinných linií odolnějších vůči různým typům stresů. K nimž patří stres z těžkých kovů nebo ze zasolení půdy, což jsou dost významné problémy současného polnohospodářství vyplívající z nadměrného používaní hnojiv.

Nikol Neplechová

Příspěvek Nadačního fondu UP: 13 300 Kč

Studentka v magisterském oboru Mezinárodní humanitární a sociální práce na katedře křesťanské sociální práce na Cyrilometodějské teologické fakultě, kde se podílí na přípravách Mezinárodního humanitárního kongresu, či aktivitách spojených s projektem Integration without Borders.

Podpořený projekt se týká problematiky fungování mezinárodní fundraisingové platformy humanitárních organizací. Výzkum motivace zapojených humanitárních organizací bude realizován v Londýně. Efektivní fungování platformy je předpokladem k zefektivnění pomoci, větší flexibilitě a zrychlení poskytované pomoci lidem, kteří se z důvodů katastrof a krizí ocitli v nouzi a to jak v České republice, tak i v zahraničí.

Magda Polanská

Příspěvek Nadačního fondu UP: 138 200 Kč

Studentka doktorského studijního programu v oboru Teorie a dějiny výtvarných umění na Filosofické fakultě. V roce 2015 se podílí na realizaci grantu IGA se záměrem zkatalogizovat a probádat sbírku prvotisků olomoucké kapitulní knihovny. Účastní se také výzkumného záměru GAČR s názvem Dějiny českého knihtisku první poloviny 16. století.

Projekt je zaměřen na tvorbu webových stránek v češtině a angličtině, které budou formou online výstavy prezentovat dosud neprobádanou sbírku prvotisků olomoucké kapitulní knihovny. Součástí online výstavy bude program pro žáky a studenty. Projekt vznikne ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým, Zemským archivem a Pächt-Archivem při Universität Wien. Prezentace sbírek starého umění pomocí online výstavy je inovativní způsob, zkušenosti s projektem budou přínosem do budoucna i pro obor muzeologie, výstavnictví a muzejní pedagogiky. Projekt má také silný regionální význam: Památky hrají významnou roli při identifikaci obyvatel se svým městem, výstava přispěje k bohaté kulturní tradici Olomoucka.

Alena Svobodová

Příspěvek Nadačního fondu UP: 34 700 Kč

Studentka magisterského studia oboru Fyzioterapie na Fakultě zdravotnických věd. V současnosti pracuje na své diplomové práci, která se zabývá standardizací škály NAPI (Neurobehavioral Assessment of Preterm Infant) pro českou populaci.

Projekt je zaměřen na pilotní testování škály NAPI a její začlenění mezi plnohodnotné vyšetřovací metody u předčasně narozených dětí v ČR. Škála NAPI je hodnotící škála sloužící k hodnocení relativní zralosti předčasně narozených dětí od 32. týdne do doby původního termínu porodu 38. až 40. týdne. V rámci projektu bude ve spolupráci se Stanfordskou univerzitou v USA zhodnocena validita a reliabilita dat získaných vyšetřením na neonatologickém oddělení ve Fakultní nemocnici Olomouc. Součástí projektu je také překlad manuálu a vyšetřovacího protokolu škály NAPI z angličtiny do českého jazyka. Využití plně standardizované škály NAPI v české neonatologické praxi umožní předčasně narozeným dětem vhodnou intervenci, která by byla zacílena na podporu dozrávání centrálního nervového systému.

Pavel Šuba

Příspěvek Nadačního fondu UP: 42 850 Kč

Absolvent oboru Rekreologie na Fakultě tělesné kultury. V současnosti studuje na stejné fakultě doktorský studijní program Kinantropologie se společensko-vědním a humanitním zaměřením a specializací na filosofickou a sociokulturní kinantropologii.

Projekt je zaměřen na zjišťování efektivity volnočasových aktivit, jako programových prostředků, pro činnost dobrovolníků a pracovníků s ohroženými dětmi a mládeží v salesiánském středisku v Lusace v Zambii. Výsledky výzkumu v oblasti kinantropologie přinesou nový pohled na využití pohybových aktivit v praxi. V kontextu oboru rozvojových studií bude přínosem hlubší porozumění konceptu „sport and development“. Výstupy projektu budou vodítkem pro efektivní nastavení programů zaměřených na prevenci a vzdělávání ohrožených dětí a mládeže, a to nejen v Africe. Vzdělání a výchova dětí a mládeže je pro udržitelnost a rozvoj společnosti zásadním úkolem, čemuž chce autor projektu přispět.