• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Podpořené projekty 2019
 


Otomar Peško

Příspěvek Nadačního fondu: 127 000 Kč

Student 1.ročníku magisterského studijního programu Biologie se zaměřením na Experimentální biologii rostlin realizovaného Přírodovědeckou fakultou.

Mikroskopické želvušky patří k nejodolnějším organismům na Zemi – dokáží přežít například extrémní teploty i vysoké dávky radiace. Rezistence želvušek proto fascinuje nejen vědce, ale i veřejnost po celém světě. Podstata těchto schopností není uspokojivě vysvětlena a je pravděpodobné, že půjde o několik mechanismů. K jejich objasnění by mohly přispět moderní metody schopné komplexně sledovat změny genové exprese. Cílem projektu je transkriptomové sekvenování želvušky Hypsibius dujardini sp. vystavené oxidativnímu stresu a následná bioinformatická analýza ovlivněných signálních drah a buněčných procesů. Díky podpoře Nadačního fondu UP vznikne molekulární studie působení oxidativního stresu na H. dujardini sp., která pomůže nahlédnout do obranných mechanismů tohoto výjimečného organismu.

Kamila Banátová

Příspěvek Nadačního fondu: 49 000 Kč

Studentka 2.ročníku doktorského studijního programu Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury. Věnuje se výzkumu motorických obtíží dětí se zaměřením na vývoj psychodiagnostických metod k jejich identifikaci.

Projekt je zaměřen na motorické deficity, manifestující se v oslabení jemné a hrubé motoriky nebo rovnováhy, které sekundárně negativně zasahují do psychosociálního vývoje dítěte včetně prokázaného vyššího výskytu úzkostných a depresivních stavů, poruch chování a pozornosti, ale i důsledků na zdraví v podobě nadváhy, obezity a nižší zdatnosti. Cílem projektu je adaptovat do prostředí české základní školy screeningový nástroj Inventář MABC-2 sloužící k odhalení motorických obtíží dětí ve věku 5-12 let. V současnosti v našem prostředí není dostupná metoda, která by pomohla rodičům či učitelům dětí včas motorické obtíže odhalit. Českým pedagogům může navíc tento nástroj pomoci při stanovování tzv. podpůrných opatření a následné adekvátní intervence. Při realizaci projektu naváže studentka komunikaci s výzkumnými týmy, které se věnují vývoji Inventáře MABC-2 nebo jeho adaptaci do odlišného kulturního prostředí. Projekt přinese možnost předložit české populaci užitečný nástroj, který by byl využitelný v pediatrické, psychodiagnostické, fyzioterapeutické i pedagogické praxi.

Kateřina Janečková

Příspěvek Nadačního fondu: 51 160 Kč

Studentka 1.ročníku doktorského studijního programu Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury se zaměřením na sociokulturní kinantropologii. Věnuje se výzkumu vnímání smyslu života a jeho zdrojů u českých vrcholových sportovců.

Znalost vlastního smyslu života se dle aktuálních studií považuje za dominantní prediktor duševního zdraví a pozitivně koreluje s kvalitou života. Protože se nejen prováděním pravidelných pohybových aktivit, ale i vrcholovým sportováním přispívá ke zvyšování životní smysluplnosti, chceme dojít k bližšímu porozumění úrovně vnímání smyslu života u českých vrcholových sportovců. V kinantropologii mohou navíc výsledky přispět k pochopení ojedinělých zkušeností vrcholových sportovců vznikajících během ukončování kariéry a podpořit tak vývoj duálních kariér v ČR řízených Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci koncepce podpory sportu 2016-2025.

Cílem projektu je prohloubit mezioborovou spolupráci s prof. Dr.Tatjanou Schnell z Univerzity v Innsbrucku, která je autorkou standardizované kvantitativní metody měření úrovně smyslu života a jeho zdrojů „SoMe“ (The sources of meaning and meaning in life questionaire). Projekt napomůže k rozvinutí dosavadních prací na kulturní adaptaci dotazníku SoMe do české verze ZdroSmy a následně k jeho aplikaci na sportovní populaci. Dílčím cílem projektu je snaha začlenit do programu dotazník ZdroSmy jako jednu z možných kvalitních sebepoznávacích metod, vztahující se k osobnostnímu poradenství a osobnostní diagnostice pro vyšší uplatnitelnost sportovce na trhu práce. Konkrétním přínosem pro Fakultu tělesné kultury UPOL budou v případě zdaru výsledky studie publikované v impaktovaném akademickém časopise.

Dorota Koníčková

Příspěvek Nadačního fondu: 80 000 Kč

Studentka 1.ročníku navazujícího programu Biologie v rámci oboru Experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě, kde se věnuje problematice fytohormonů.

Projekt je zaměřen na vliv herbicidů na homeostázu fytohormonů, jejímž hlavním cílem je studium modulace růstu a vývoje rostlin pomocí látek odvozených od rostlinných hormonů. Studentka v rámci podpory vycestuje na dvouměsíční stáž do prestižní instituce Umeå Plant Science Center ve Švédsku. Projekt může být přínosem v zemědělství a šlechtitelství zejména díky snížení množství herbicidů.

Petra Švecová

Příspěvek Nadačního fondu: 108 000 Kč

Je studentkou 2.ročníku doktorského studia na Katedře analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP a zabývá se mimo jiné charakterizací nanočástic a studiem jejich interakcí pomocí kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. 

Cílem projektu je studium interakcí mezi nanočásticemi na úrovni jedné nanočástice. Nejprve budou syntetizovány nové „core-shell“ magnetické nanočástice modifikované organickým obalem s definovaným počtem karboxylových a polyethylenglykolových skupin, které budou dále funkcionalizovány vhodnou značkou pro jejich analýzu pomocí kapilární elektroforézy s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (CE-ICP-MS). Tato syntéza bude probíhat na spolupracujícím pracovišti na Sorbonne University v Paříži. Po samotné syntéze bude následovat studium interakcí mezi těmito nanočásticemi v různých prostředích pomocí CE-ICP-MS v módu umožňujícím detekci jednotlivých nanočástic. Studium interakcí na úrovni jedné nanočástice  má velký oborový přínos, protože daleko více reflektuje vlastní povrchovou chemii nanočástic a získané poznatky mohou otevřít dveře dalšímu výzkumu v oblasti základního chování nanočástic a nanomateriálové chemie.

Eva Marková

Příspěvek Nadačního fondu: 70 400 Kč

Studentka 1.ročníku doktorského studijního programu na Katedře českého jazyka Pedagogické fakulty, kde se zaměřuje na didaktiku literatury. V centru její pozornosti je pro ni poezie. V dizertaci věnuje tomu, jak se vztahem mezi básní, jejím autorem a jejím čtenářem pracovat na středních školách. Učí na gymnáziu a věnuje se kulturní publicistice. 

S využitím finančních prostředků Nadace se studentka zúčastní konference a workshopu v americkém institutu The Frost Place s cílem ukázat učitelům a jejich žákům, že při čtení básně vůbec není nutné odhalit, co tím chtěl básník říct, ale co ten který text říká nám. Česká didaktika může světu nabídnout precizní nástroje pro analýzu textu, angloamerický přístup tak, jak jej reprezentuje The Frost Place, je zaměřen spíš na práci s estetickým zážitkem – a ten je pro poezii stěžejní. Básně nás učí přemýšlet nezvyklým způsobem, vystoupit z naší komfortní zóny. S metodami práce, které v The Frost Place využívají, seznámí studentka odbornou veřejnost na konferenci Metody a formy práce ve výuce mateřského jazyka na PdF UPOL, dále povede  seminář věnovaný didaktice poezie na festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Reflexe užívané metody zapojí do své dizertace, která je založena na poznatcích amerického literárního vědce Jonathana Cullera.

Kateřina Augustinová

Příspěvek Nadačního fondu: 128 860 Kč

Studentka 5.ročníku magisterského studijního programu Právo na Právnické fakultě.

Narozdíl od jiných druhů gramotnosti (finanční, ale i např. čtenářské, matematické či informační) představuje právní gramotnost v ČR velmi opomíjené téma. V současnosti chybí data i širší diskuze a povědomí o deficitech právního povědomí obyvatel ČR, zejména ve vztahu k nejvíce zranitelné skupině mládeže, které by vedly k systematickému a strategickému zvyšování právní gramotnosti již u žáků a studentů SŠ. Projekt se oproti jiným, již existujícím iniciativám, vyznačuje tím, že necílí na řešení konkrétních případů osob v dluhové pasti, ale usiluje o zmapování úrovně právní gramotnosti a navržení postupů a metodických materiálů pro zvyšování právní gramotnosti přímo ve výuce, které budou využitelné po celé ČR učiteli občanských výchov a společenských věd. Závěry z teoretického a terénního výzkumu budou prezentovány v odborných časopisech a na konferencích k právnímu vzdělávání v ČR i zahraničí. Formou projektového workshopu budou výstupy projektu a metodické materiály prezentovány také oborovým učitelům ZŠ a SŠ.

František Zálešák

Příspěvek Nadačního fondu: 130 600 Kč

Student 2.ročníku doktorského studia na katedře Organická chemie, kde se již od bakalářského studia věnuje vývoji syntetických postupů pro přípravu nových biologicky aktivních látek. Důraz je kladen na co nejširší aplikovatelnost daných metod, jednoduchost a bezpečnost.

Cílem projektu je vyvinout metodu, využívající alternativu nebezpečných diazo sloučenin vhodných jako substráty v tranzitními kovy katalyzovaných reakcích. Nově vyvinutý reagent pak bude sloužit při vývoji nových chemických knihoven malých organických látek. Tento typ reagentů tak vhodně urychlí a zjednoduší konstituci takovýchto knihoven a následně pak umožní vývoj nových molekulárních sond využitelných pro studium biologických procesů. Díky Nadačnímu fondu UP stráví student tři měsíce v laboratoři prof. Cristiny Nevado ve švýcarském Curychu. Prof Nevado je světový specialista na vývoj nových tranzitních katalyzátorů a jejich aplikaci v kontextu vývoje nových aktivačních skupin. Čas strávený v této laboratoři pomůže nejenom získat potřebné zkušenosti a znalosti, které pak bude možné přenést do studentovy domovské laboratoře, ale hlavně navázat nové a zároveň prohloubit již stávající kontakty s lidmi v této výzkumné skupině.