• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Informace pro stipendisty fondu


Gratulujeme studentům, jejichž vědecké či umělecké projekty získaly finanční podporu z Nadačního fondu Univerzity Palackého!

Věříme, že podporou vašich projektu pomůžeme vám – autorům projektu – získat potřebné kompetence, zkušenosti, kontakty a výsledky práce, které pomohou také Univerzitě Palackého, našim partnerům a v neposlední řadě také celé společnosti.

Přečtěte si všechny uvedené informace týkající se čerpání nadačních příspěvků a realizace vašich projektů. V případě nejasností jsme vám samozřejmě k dispozici!

  • Studenti, kteří v naší výzvě uspěli, jsou pozvaní na slavnostní setkání s rektorem UP, který je zároveň předsedou správní rady Nadačního fondu UP. Termín setkání je oznamován v dostatečném předstihu, akce se koná v předvánočním termínu.

  • Základem našeho partnerství je Smlouva o poskytnutí příspěvku z Nadačního fondu (dále v textu Smlouva), která upravuje důležité podmínky čerpání finančních prostředků a práva a povinnosti obou stran.

  • Finanční prostředky studenti obdrží na své individuální účty (číslo účtu je uvedeno ve Smlouvě). Realizátoři projektu jsou povinni čerpat prostředky v souladu s rozpočtem projektu, který byl součástí žádosti o příspěvek z Nadačního fondu UP, byl schválen správní řadou a zároveň je přílohou Smlouvy. V případě změn, které samozřejmě mohou v průběhu roku realizace projektu nastat, je nutné nás o nich průběžně informovat a konzultovat je s námi. Vyhneme se tak nepříjemným nedorozuměním na konci projektu.

  • Nadační fond UP usiluje o systematické budování dobrého jména, a to zejména v souvislosti s projekty, které podporuje. Prosíme o ochotu a spolupráci na poli medializace a propagace podpořených projektů. Prosíme o součinnost v těchto situacích:

  • na webové stránky Nadačního fondu UP umisťujeme krátké medailony studentů a anotace jejich projektu. Zašlete prosím včas informace v požadované struktuře a obsahu

  • prezentujte své projekty v rámci aktivit fondu (AFO – PechaKucha prezentace, rozhovory v rámci vysílání UPair, rozhovory poskytnuté pro externí média, rozhovory a informace poskytnuté pro interní média UP, spolupráce na tvorbě komunikačních a prezentačních nástrojů fondu)

  • spolupracujte s koordinátorkou Nadačního fondu UP a kolegy z Oddělení komunikace UP, kteří prostřednictvím médií, sociálních sítí a tištěných propagačních materiálu informují o aktivitách Nadačního fondu UP jak směrem k vnitřní, tak vnější veřejnosti

  • využívejte různé příležitosti k zviditelnění vašich projektů, nezapomínejte prosím nikdy uvést, že projekt je (spolu)financován Nadačním fondem UP. O všech příležitostech zviditelnění podpořených projektů, které jste využili, nás vždy informujte.

  • Předpokladem kvalitní a úspěšné medializace podpořených projektů jsou schopnosti studentů srozumitelně prezentovat cíle a přínos projektu různým cílovým skupinám z řad laické i odborné veřejnosti. Studenti mají možnost účastnit se workshopů a seminářů s tuzemskými a zahraničními experty na problematiku komunikace, prezentace a medializace vědy a výzkumu, které pořádáme ve spolupráci s Kariérním centrem UP, Veděckotechnickým parkem UP a Pevností poznání. Aktuální nabídku Vám budeme průběžně rozesílat.

  • Studenti po ukončení projektu zpracovávají závěrečnou zprávu, jejíž součástí je jednoduchý sumář položek, které student hradil z nadačního příspěvku. Podpořeným studentům důvěřujeme.  Nepožadujeme detailní vyúčtování příspěvku, které zabírá drahocenný čas (vyúčtování však můžeme v určitých situacích vyžadovat). Požadujeme však perfektně popsané výstupy a výsledky celoroční práce a kvalitní reflexi nabytých  kompetencí. Na základě závěrečné zprávy obdrží studenti Osvědčení o realizaci mezinárodního projektu, které může posloužit jako doklad o získání užitečných zkušeností a schopností zejména v kontaktu s výzkumnými pracovišti či zaměstnavateli.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na koordinátorku Mgr. Katrin Stark.