• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Podpořené projekty 2023


Ludmila Včelařová

Přírodovědecká fakulta | Výše podpory: 80 000 Kč

Jsem studentkou doktorského studijního programu Experimentální biologie na katedře Laboratoř růstových regulátorů. Předmětem mého studia je kompartmentace auxinového metabolismu a signalizace v buňce.

Růst a vývoj rostlin je umožněn složitou koordinací vnitřních a vnějších faktorů. Jako vnitřní faktory označujeme rostlinné hormony, které působí podobně jako jejich živočišné protějšky již při nízkých koncentracích. Škála jejich biologických účinků je však mnohem širší a rozmanitější. Významnou skupinou rostlinných hormonů jsou auxiny, jejichž signální dráha moduluje jak správnou architekturu rostlin, tak odpovědi na různé podněty z okolí. Stěžejní faktorem pro správnou funkci auxinů je přísná regulace jejich biosyntézy, metabolismu a transportu, které ve výsledku zajišťují jejich přesnou časovou a místní distribuci. Bylo prokázáno, že ve výše zmíněných regulačních mechanismech ovlivňujících metabolické a signální dráhy auxinů hraje významnou roli endoplazmatické retikulum (ER), na jehož membráně jsou například lokalizovány aktivní auxinové transportéry rodiny PIN a PILS, enzymy podílející se biosyntéze IAA a auxinový receptor ABP1.

Díky podpoře Nadačního fondu UP jsem měla již v loňském roce možnost vyjet na tříměsíční zahraniční pracovní stáž na prestižní vědecké pracoviště Institute of Science and Technology Austria (ISTA), kde jsem připravovala nové linie klíčové pro můj výzkum. V průběhu stáže mi bylo nabídnuto, abych se připojila do jednoho z projektů výzkumné skupiny prof. Jiřího Frimla který se zabývá vztahem mezi ER lokalizovanými aktivními auxinovými přenašeči, kterými se sama ve svém výzkumu zabývám, a auxinovým receptorem ABP1. Díky úspěchu v letošní výzvě Nadačního fondu UP se na institut opět vrátím a budu pokračovat ve společném výzkumu.

Mým hlavním cílem je objasnit zapojení endoplazmatického retikula do auxinového metabolismu a signalizace, jejichž detailní popis by mohl být základem pro tvorbu nových odrůd hospodářsky významných rostlin s výhodnými vlastnostmi nebo k syntéze účinných selektivních herbicidů na bázi syntetických auxinů.

Eliška Zgarbová

Přírodovědecká fakulta | Výše podpory: 137 000 Kč

Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého jsem dokončila jak své bakalářské, tak magisterské studium v oboru Biotechnologie a genové inženýrství. Aktuálně jsem studentkou doktorského studijního programu Molekulární a buněčná biologie. Svému výzkumu se již od bakalářských studií věnuji v laboratořích Katedry buněčné biologie a genetiky pod vedením pana docenta Radima Vrzala.

Hlavním tématem mé disertační práce je studium vlivu látek s indolovou strukturou na buňky rakoviny prostaty, ovšem jsem zapojená také do dalších projektů na našem pracovišti. Hlavním směrem, kterým se teď výzkum na Katedře buněčné biologie a genetiky ubírá, je oblast zánětlivých onemocnění střev, kam se řadí např. Crohnova choroba či ulcerózní kolitida. Pochopení mechanismů těchto zánětlivých onemocnění je pro společnost důležitým tématem, jelikož teprve po objasnění buněčných procesů zánětu střeva může být navržena účinná terapie. Lidské střevo je však velice komplexní orgán a pro vědce je skutečnou výzvou nasimulovat experimentální podmínky v laboratoři tak, aby co nejlépe odpovídaly skutečnému stavu v uvnitř lidského těla.

Výrazný milník v experimentálním výzkumu přinesla technologie 3D buněčných modelů, tzv. organoidů. Ty jsou tvořeny množstvím orgánově specifických buněk, které se následně zformují do mikroskopické 3D verze původního orgánu. Zachovávají si tak klíčovou funkční, strukturní a biologickou komplexitu. Metody kultivace organoidů a jejich následná analýza patří momentálně ke špičkám toho, jakým způsobem můžeme jako molekulární biologové studovat fungování orgánů lidského těla v běžné laboratoři. V současné době je mým vlastním projektem zavedení 3D modelu střevních organoidů do běžné laboratorní praxe na naší katedře, abychom byli schopni výzkum v oblasti střevních zánětů zkvalitnit a posunout na vyšší úroveň.

Mým cílem v blízké budoucnosti je tedy optimalizace tohoto buněčného modelu tak, abychom se mohli co nejvíce přiblížit ke skutečnému fungování lidského střeva přímo v našich laboratorních podmínkách Poté, co bude zvládnuta technologie modelace a analýzy organoidů, se mohu přesunout do další fáze projektu, což je simulace podmínek zánětu v tomto modelovém mini orgánu. Jakmile bude tento model plně funkční, je možné začít s experimentálním testováním látek, které byly vytipovány jako kandidátní sloučeniny s protizánětlivými účinky. Umožní nám to detailně sledovat účinky vybraných sloučenin v modelu zdravého i zánětlivého střeva bez nutnosti přítomnosti živého pacienta v laboratoři.

Vždy jsem doufala, že jednou budu mít to štěstí najít si práci, která bude mít smysl, bude mě bavit a naplňovat. Práci, která nebude jednotvárná, díky níž se budu moci stále vzdělávat a posouvat své hranice. A hlavně práci, která bude prospěšná a která mi umožní pomáhat lidem. Myslím, že povolání vědce všechny tyto aspekty přesvědčivě propojuje. Pro co mi tedy srdce hoří? Pro vědu. A neméně také pro rodinu a přátele, kteří ve mě nikdy nepřestali věřit.

Podpora Nadačního fondu UP mi umožní vydat se na stáž do výzkumného centra Regenerative Medicine Institute, které je součástí prestižního Cedars-Sinai Medical Center v Los Angeles. Tady budu mít tu čest pracovat v týmu vědců, kteří mají s kultivací organoidů mnohaleté zkušenosti. Díky tomuto jedinečnému projektu budu mít možnost naučit se vytvořit a analyzovat experimentální mini-model střeva přímo z kmenových buněk pacientů trpících zánětlivým střevním onemocněním. Jako nejdůležitější aspekt podpory od Nadačního fondu UP vnímám to, že mi bude umožněno získat jedinečné zkušenosti, ať už na profesní úrovni v podobě osvojení si nových laboratorních postupů a technologií, či na osobní úrovni v podobě navázání nových kontaktů a přátelství.

Marta Sýkorová

Cyrilometodějská teologická fakulta | Výše podpory: 70 000 Kč

Jsem studentkou prvního ročníku doktorského studijního programu Sociální a spirituální determinanty zdraví na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Ve své práci se zabývám studiem vysoké citlivosti u lidí (tzv. HSP – lidé s hlubším senzorickým zpracováním vjemů). Vysoce citliví lidé jsou spojováni s velkou empatií a péčí o druhé.

Nejen u vysoce citlivých lidí se vyskytuje snaha se zavděčit, potlačit sebe sama, neschopnost stanovovat hranice či říci ne. Toto jednání však často škodí jak samotným “people pleaserům”, tak i jejich okolí. Už několik let píši knihu “Velmi špatné pohádky“, jež je souborem deseti příběhů. Ty vykreslují následky výše uvedeného sebedestruktivního jednání. Každá pohádka pracuje s jedním nezdravým typem chování a extremizuje jej, což ústí v tragický konec hlavní postavy. Pohádky jsou však unikátní tím, že mají konce dva. Každý příběh obsahuje i dobrý konec, kdy hlavní postava přehodnotí své dosavadní smýšlení, rozhodne se odlišně a odvrátí katastrofický závěr. Tyto pozitivní konce mají sloužit jako povzbuzení pro čtenáře.

Uvědomění si vlastních návyků je základem pro změnu. Aby však bylo možno návyk změnit, musí být člověk ochotný nejprve přenastavit vlastní způsob myšlení.

Pohádky jsou podle Marie-Louise von Franz řečí, které všichni lidé rozumějí, jsou mezinárodním jazykem všech lidí. A už od starověkého Řecka prochází lidé skrze prožití příběhu katarzí. Přeji si, aby si čtenáři po přečtení Velmi špatných pohádek nejen uvědomili, že mohou být k sobě samotným laskavější, ale také aby byli silně motivováni a přesvědčeni k této proměně.

O vysoké citlivosti se v zahraničí píše již mnohem déle, než v České republice. Pokud se tedy v budoucnu podaří pohádky přeložit, najde tato kniha své čtenáře především mezi vysoce citlivými lidmi, ale také jejich blízkými a těmi, kdo s nimi pracují. Pohádky mohou mít různý dopad a různou působnost v odlišných částech světa. Protože každá kultura má svá specifika, může k pohádkám přistupovat se svou vlastní interpretací.

Pohádky mohou být využity v psychoterapii. Jejich hlavním smyslem je však oslovit čtenáře různého věku, pohlaví i osobnostních charakteristik – a přivést je k získání nového vhledu do vlastního komplikovaného chování a do náročných situací. Tímto způsobem může pochopení příběhů korigovat chování a postoje jednotlivců a vnést do celé společnosti více laskavosti a pravdivosti.

Získanou podporu Nadačního fondu UP chci využít k mentoringu, díky němuž bude můj text srozumitelnější a propracovanější. Následně také ke spolupráci s nakladatelstvím, u něhož kniha pohádek vyjde, a k propagaci knihy.

Kristýna Kultová

Fakulta zdravotnických věd| Výše podpory: 70 400 Kč

Jsem studentkou magisterského programu Intenzivní péče v porodní asistenci na Fakultě zdravotnických věd. Už ve své bakalářské práci jsem se věnovala vlivu sexuálního násilí na porod, nyní bych se chtěla této problematice věnovat podrobněji.

Z průzkumů v Česku i ve světě vyplývá, že sexuální násilí zažije každá třetí žena, a vliv této prožité zkušenosti na život oběti byl mnohokrát dokázaný. Existuje však jen málo informací o tom, jaký vliv má sexuální násilí na těhotenství, porod a raný rodinný život. Porodní asistentky si navíc mnohdy nejsou jisté, jak přizpůsobit péči poskytovanou lidem s touto zkušeností.

V rámci svého projektu chci vést rozhovory s oběťmi sexuálního násilí, které zároveň prožily těhotenství a porod. Z těchto rozhovorů bych následně chtěla vyvodit, jak se může prožité násilí manifestovat během zmíněných fází reprodukčního života, včetně prvního roku rodičovství. Na základě zjištěných informací poté budu vytvářet doporučení pro porodní asistentky, jak v praxi poskytovat péči obětem sexuálního násilí.

Mým cílem je v první řadě vůbec zjistit, jak může sexuální násilí ovlivnit reprodukční život oběti. Dále bych chtěla přiblížit tuto problematiku porodním asistentkám a pomoci jim k sebevědomému poskytování individualizované péče. V důsledku bych pak chtěla pomoci obětem sexuálního násilí, aby během těhotenství, porodu a prvního roku rodičovství byly vystaveny co nejnižšímu riziku retraumatizace, naopak aby pro ně byly tyto životní etapy pozitivní a posilující zkušeností.

Už na bakalářské studium jsem nastoupila s přáním poskytovat respektující a citlivou zdravotnickou péči a zároveň mě zajímala problematika sexuálního násilí. Během psaní bakalářské práce jsem se setkala s konceptem trauma-informované péče, ale zároveň i s výpověďmi respondentek o traumatizujících zážitcích ve zdravotnických zařízeních. Považuji za důležité o těchto těžkých tématech mluvit a zároveň se snažit posouvat systém zdravotnické péče směrem k individuálnímu a partnerskému přístupu.

Díky podpoře Nadačního fondu UP budu moci zprostředkovat respondentkám výzkumu odbornou psychologickou podporu, což u tak citlivého tématu považuji za velmi důležité. Celý projekt bude navíc probíhat ve spolupráci se zahraniční mentorkou na Northumbria University, která se tímto tématem dlouhodobě zabývá.

Eliška Vodáková

Fakulta tělesné kultury | Výše podpory: 103 000 Kč

Jsem studentkou doktorského studijního programu Kinantropologie na Fakultě tělesné kultury. Pokračuji ve studiu na katedře aplikovaných pohybových aktivit.

Jak již napovídá mé jméno jsem úzce spjata s vodou a vodním prostředím, kromě toho, že závodně plavu a věnuji se výuce plavání, jsem se rozhodla svůj výzkum v rámci Ph.D. zaměřit na terapii ve vodním prostředí zejména pro děti s tělesným postižením. Po absolvování zahraničních kurzů a složení zkoušek jsem certifikovaným terapeutem ve vodním prostředí a ráda bych povědomí o těchto technikách a možnostech rozšířila i do České republiky, kde jsou prozatím jen málo známé. Jak víme, pro děti s tělesným postižením jsou některé pohyby na suchu složité, ale díky vodnímu prostředí se mohou stát lépe proveditelné, zároveň se může jednat o další možnost socializace pro tuto specifickou skupinu.

V rámci svého výzkumu se budu věnovat sledování změn v oblasti hrubé motoriky u dětí s tělesným postižením, principem bude cvičení založené na technikách ve vodním prostředí respektující fyzikální principy. Terapie bude probíhat po dobu 3 měsíců dvakrát týdně. Při zlepšení předpokládáme, že dojde i ke zlepšení v oblasti hrubé motoriky na souši, což bude pravidelně kontrolováno testy a vyšetřením fyzioterapeuta.

Díky podpoře Nadačního fondu mohu začít realizovat výzkum, pronajmout bazény, nabídnout dětem s tělesným postižením pravidelné cvičení a zároveň výsledky poté prezentovat na mezinárodní konferenci zaměřené na aplikované pohybové aktivity ve Skotsku.

Daniel Chrenko

Přírodovědecká fakulta | Výše podpory: 116 600 Kč

Jsem absolventem oboru Organické chemie a třetím rokem studuji doktorský program v oboru Experimentální biologie na Přírodovědecké fakultě.

V rámci své práce se zabývám několika problémy. Tím hlavním je syntéza nových přírodních látek dále vývoj nových syntetických postupů pro jejich přípravu a v neposlední řadě studium jejich biologické aktivity. Právě studium biologické aktivity připravených látek je velice důležité, jelikož může být prvním krokem k vývoji nových léčiv V dnešní době získává mnoho nemocí rezistence vůči stávajícím lékům, což je činí méně účinnými, a proto je vývoj nových léčiv stěžejní.

V rámci projektu se zabývám studiem nitrovaných mastných kyseliny. Nitrované mastné kyseliny jsou tělu vlastní signální molekuly nalézající se primárně v mozku. Mají velmi důležitou roli v regulaci mnoha různých signálních drahách, jako například v metabolismu cukrů a tuků, růstu buněk a genové expresi. Biologické studie ukázaly, že tyto kyseliny mají širokou škálu biologických aktivit, což je činí potenciálními terapeutickými látkami pro různá onemocnění. Nově bylo také zjištěno, že tyto látky mají také radioprotektivní vlastnosti – tedy můžou složit k prevenci ozářením indukovaných molekulárních a buněčných poškození. Našim cílem je zaměřit se na dvě oblasti. Zaprvé vyvinou univerzální cestu k nejčastěji se endogenně vyskytujícím derivátům nitro mastných kyselin a pomocí totální syntézy připravit 14-nitro-anandamid (nitrovaná forma endogenního kanabinoidního ligandu působícího na kanabinoidní receptor) a za druhé u těchto látek otestovat jejich biologickou aktivitu.

Krátkodobým cílem je připravit výše uvedené látky a projekt úspěšně dotáhnout do finální fáze, kdy bude moct být objasněn jejich mechanismus účinku v biologických systémech. Tím dlouhodobým cílem je finalizace a úspěšné dokončení disertační práce.

Vědecká práce mě naplňuje pocitem objevování neznámých oblastí. Fascinuje mě možnost realizovat projekty, které dosud nikdo neuskutečnil. Je to forma práce, která mi nedovoluje rutinu, každý den přináší nová překvapení a je ve vědeckém životě zcela unikátní.

Díky podpoře Nadačního fondu UP mohu vycestovat na tří měsíční stáž k prof. Cristině Nevado z prestižní univerzity v Švýcarském Curychu (UZH Curych), jejíž výzkumná skupina se zabývá právě totální syntézou přírodních látek, za což jsem velmi vděčný.

Eva Szczyrbová

Lékařská fakulta | Výše podpory: 100 000 Kč

Jsem studentkou třetího ročníku doktorského studijního programu Lékařská biologie na Ústavu klinické a molekulární patologie Lékařské fakulty UP. V rámci studia se zabývám možnostmi personalizované medicíny pro zkvalitnění péče o pacienty s karcinomem prostaty.

Karcinom prostaty je nejčastější příčinou smrti mužů spojenou s nádory v západních zemích. Velikou komplikací v jeho úspěšné léčbě je vznik rezistence na terapii, kdy nádorové buňky získávají schopnost přežít a množit se i za kastračních hladin androgenů či během podávání terapie cílené na stěžejní androgenový receptor (ARTA terapie). Další komplikací je vysoká heterogenita, kdy jsou značné rozdíly nejen mezi pacienty, ale i v rámci jednoho konkrétního tumoru. Nádor může obsahovat různé typy buněk s rozličnou genetickou výbavou a s rozdílnými fenotypovými projevy jako jsou schopnost lokální invaze, tvorba cirkulujících nádorových buněk a navazujících metastáz a v neposlední řadě rozvoj rezistence na léčbu.

V našem projektu vyšetřujeme krevní plazmu, která obsahuje volné cirkulující DNA a RNA molekuly uvolněné z nádorových buněk. Pro vyšetření přítomnosti a množství vybraných RNA znaků jako je např. mikroRNA-375 používáme kvantitativní PCR, zato DNA část vzorku vyšetřujeme pomocí vysoce moderní a citlivé digitální PCR, díky které sledujeme přítomnost mutací genu pro androgenový receptor a jeho amplifikaci. Právě androgenový receptor je cílem specifické ARTA terapie, která je jednou z posledních možností léčby pacientů s pokročilým karcinomem prostaty. Přítomnost těchto markerů nás může upozornit na agresivitu nádoru, progresi onemocnění či selhání léčby.

Naším cílem je poskytnou onkologům nové informace, které budou důležité pro včasné zaznamenání progrese onemocnění a změnu terapie a v důsledku i prodloužení života pacienta. Při správné validaci na velké kohortě pacientů má tento projekt potenciál být velkým krokem k modernizaci a zvýšení standardu léčebného procesu.

Osobně mi velmi záleží na tom, abych svým malým kouskem přispěla ke zlepšení péče o onkologické pacienty, ale také k rozšíření obecných znalostí o těchto multifaktoriálních nemocech. Ve volném čase jsem vášnivou zahradnicí a velmi ráda trávím čas v přírodě.

Díky podpoře Nadačního fondu, bude umožněn další rozvoj našeho projektu skrze tří měsíční zahraniční stáž v Centru pro nádorový výzkum Lékařské Univerzity ve Vídni, kde sídlí vědecká skupina paní doktorky Juliane Winkler s rozsáhlou expertízou v oblasti vlivu nádorového mikroprostředí na vznik metastáz a rezistence k terapii. Díky zahraniční výzkumné stáži si osvojím nové laboratorní postupy, ale také získám zkušenosti, které pro mě budou velmi přínosné i v budoucí vědecké kariéře. V neposlední řadě budu moci díky podpoře Nadačního fondu prezentovat výsledky tohoto projektu na mezinárodní konferenci a následně je také zveřejnit v odborné publikaci.

Eliška Pinďáková

Přírodovědecká fakulta | Výše podpory: 58 000 Kč

Jsem studentkou doktorského studijního programu Biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Již v rámci bakalářského a magisterského studia jsem se věnovala problematice včelí imunitní odpovědi a fyziologického stavu včel.

V rámci výzkumné skupiny, které jsem součástí, se věnujeme vlivu patogenů či xenobiotik na organismus včely medonosné. V rámci disertační práce se pak podrobněji zaměřuji na složky tzv. humorální imunity, kdy jednou z hlavních součástí jsou antimikrobiální peptidy (AmPs). AmPs jsou v případě vlivu patogenů produkovány organismem včely medonosné v rámci imunitní odpovědi. V jednom z předchozích projektů bylo zjištěno, že při aplikaci léčiv proti varroóze (téměř celosvětově rozšířené onemocnění včel, způsobené parazitem kleštíkem včelím) dochází k indukci imunitního systému a produkci AmP. Není však známo, zda je tento efekt příznivý, či nikoliv. Zvýšená imunitní reakce, spolu s varroózou může vést k oslabení včelstev, která mohou být následně náchylnější k dalším onemocněním. Například čím dál častěji se objevující zvápenatění včelího plodu, způsobené houbou Ascosphaera apis.

Díky finanční podpoře NF UP absolvuji měsíční stáž na Aarhus University v Dánsku, kde se výzkumná skupina dr. Pera Krygera zaměřuje na detekci a studium včelích nemocí včetně vývoje nových metod prevence varroózy, které mohou vést ke snížení spotřeby léčiv a současně zaručí zlepšení zdravotního stavu a kondice včelstev. Ve svých výzkumech dr. Kryger již 5 let používá striktně zootechnické přístupy při včelaření, takže pokusná včelstva nebyla delší dobu vystavena vlivu léčiv. Tato skutečnost je dosti ojedinělá, a bude sloužit k porovnání vlivu léčiv proti varroóze na imunitní reakce včel.

Projekt v takovémto rozsahu nelze realizovat během měsíční stáže, avšak bude možné nastavit polní experiment s využitím včelstev dr. Krygera, inokulovat včelí plod houbou Ascosphaera apis, a připravit vzorky jak samotných larev, tak i izolované RNA. Vzorky budou následně využity ke stanovení parametrů týkajících se včelí imunity. Katedra biochemie, stejně jako pracoviště dr. Krygera mají bohaté zkušenosti s přenosem vědeckých poznatků do včelařské praxe. To zvyšuje potenciál přenosu nových poznatků do českých podmínek a jejich očekávaného přínosu pro zlepšení zdravotního stavu včelstev v ČR.

Včelaření je důležitý obor lidské činnosti, který vzhledem k opylování rostlin včelami zásadně přispívá k zajištění produkce potravin a poskytuje včelí produkty. I proto vidím velký potenciál v tzv. včelí vědě. Věda je náročná a velmi často je to běh na dlouhou trať, avšak i přes všechny výzvy to stojí za to. Člověk se tak neustále posouvá, učí se něco nového a může tyto poznatky v rámci popularizace předávat nevědecké veřejnosti a v mém případě i včelařům.

Finanční podpora NF UP mi umožní vycestovat na stáž na špičkové pracoviště, realizovat tento experiment a také navázat hlubší spolupráci s dr. Krygerem, jenž má kontakty po celém světě. Rovněž mám v plánu zúčastnit se mezinárodní konference, kde je možné navázat kontakty s odborníky z vědeckých skupin z celého světa a diskutovat získané poznatky a výsledky naší práce.

Pavel Vyvlečka

Přírodovědecká fakulta | Výše podpory: 40 000 Kč

Jsem studentem 3. ročníku doktorského studia oboru geoinformatika a kartografie na katedře geoinformatiky.

Při zvyšující se koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře roste význam vegetace, která slouží jako regulátor klimatu. Vysoká koncentrace oxidu uhličitého přímo ovlivňuje i globální oteplování. Při fotosyntéze rostlina mění oxid uhličitý na stabilní uhlík, který je následně uložen v rostlině. Největšími reservoáry, mimo půdního uhlíku, jsou lesní porosty. Podle Národní inventarizace lesů je v lesních porostech České republiky uloženo 311,7 ± 7,6 milionů tun uhlíku. Cílem projektu je použít technologii dálkového průzkumu Země a kvantifikovat množství nadzemní biomasy a uhlíku v nadzemní biomase. Dálkový průzkum Země je bezkontaktní metoda, která nenarušuje měřenou biomasu a dokáže pokrýt velké území bez ohledu na vlastnické právo či péči o krajinu.

Projekt přichází s inovativní metodou stanovení nadzemní biomasy pomocí metodického přístupu, který zatím nebyl použit pro oblast České republiky. Jedná se o fúzi optických a radarových satelitních dat, které budou esenciálním komponentem pro modelování biomasy. Modelování bude docíleno pomocí algoritmů strojového učení a analýzou vegetačních indexů. Výsledkem projektu bude datová sada s vysokým prostorovým rozlišením pro celou Českou republiku.

V projektu chci prokázat použitelnost družicových dat pro kvantifikaci nadzemní biomasy pomocí spektrálního chování objektů. Jelikož Česká republika nedisponuje datovou sadou, ale pouze textovými a tabulkovými reporty, které zpracovává Ústav pro hospodářskou údržbu lesa, jednalo by se o velký pokrok v oblasti monitoringu biomasy pomocí družicových snímků. Datová sada by následně mohla sloužit pro účinnější plánování a rozhodování v území.

Vždy mě bavilo používat nové technologie ke zlepšení nebo zefektivnění stávajících postupů a metod ve všech různých směrech. Díky podpoře Nadačního fondu UP mohu výsledky svého výzkumu publikovat ve vědeckém časopise nebo vyjet na zahraniční konferenci.