• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Juniorská věda a umění


Nadační fond UP vypisuje pravidelné výzvy jedenkrát ročně, zpravidla na začátku letního semestru. Detailní podmínky podání žádostí o příspěvek z NF UP jsou upraveny vždy v dané výzvě a Statutu Nadačního fondu UP.

Oprávnění žadatelé

 • studenti magisterských studijních programů realizovaných UP,

 • studenti doktorských studijních programů realizovaných UP,

 • zahraniční studenti doktorských studijních programů působící na UP.

Výše nadačního příspěvku

Výše nadačních příspěvků závisí na rozhodnutí správní rady. Maximální výše nadačních příspěvků činí 200.000,- Kč na uchazeče za celou dobu poskytování nadačního příspěvku.

Podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku

 • uchazeč o příspěvek studuje prezenční studium v magisterském nebo doktorském studijním programu realizovaném UP,

 • uchazeč o příspěvek nemá přerušené studium, a to ani po část akademického roku,

 • uchazeč o příspěvek musí svůj vědecko-výzkumný či umělecký projekt směřovat na půdu UP, do neziskového sektoru, veřejné správy či do komerční sféry, případně musí být vyslán za účelem realizace vědecko-výzkumných či uměleckých aktivit na jinou tuzemskou či zahraniční vysokou školu,

 • uchazeč o příspěvek nesmí před rozhodnutím o poskytnutí nadačního příspěvku a po dobu poskytování nadačního příspěvku spáchat disciplinární přestupek, který mu byl prokázán v disciplinárním řízení,

 • uchazeč o příspěvek nesmí před rozhodnutím o poskytnutí nadačního příspěvku a po dobu poskytování nadačního příspěvku spáchat trestný čin,

 • doba studia studenta magisterského i doktorského studijního programu nesmí přesáhnout standardní dobu studia v tomto studijním programu,

 • uchazeč k žádosti přikládá plánovaný rozpočet projektu a vyjádření odborníka na téma výzkumu/uměleckého projektu (u magisterských programů vedoucí katedry, v případě doktorských programů pak školitel),

 • uchazeč o příspěvek musí podat žádost o poskytnutí nadačního příspěvku prostřednictvím registračního systému a k ní přiložit veškeré požadované přílohy (rozpočet projektu, vyjádření vedoucího katedry/školitele, doklady o zdravotním či sociálním znevýhodnění)

Hodnotící kritéria žádostí

Příspěvky jsou poskytovány na základě uvážení správní rady po zhodnocení těchto kritérií:

 • originalita a novost,

 • oborový přínos,

 • společenská prospěšnost,

 • mezinárodní přesah výzkumu,

 • výstup konkrétního výzkumu a jeho prezentace,

 • sociální znevýhodnění, příp. zdravotní znevýhodnění.

Než vyplníte žádost o podporu, přečtěte si prosím často kladené dotazy.