• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Chceme být užiteční


Podpořené projekty musí mít dobře vysvětlený přínos pro studenta, univerzitu i společnost.Jsme užiteční také studentům, které podporujeme. Nabízíme příležitosti pro profesní i osobnostní růst.

Jsme první a jedineční


Nadační fond UP je jediný svého druhu v České republice, vzhlíží se v úspěšných příkladech ze zahraničí. Usilujeme o navázání všestranně přínosných partnerství s firmami i jednotlivci, kteří s námi sdílí stejné vize a principy.

Zakládáme si na důvěře


Ke studentům, které podporujeme, máme důvěru. Požadujeme kvalitní výstupy studentských projektů, vyžadujeme však minimum administrativy a účtování. Mají tak prostor pro tvůrčí či badatelskou práci.

 • „Proč podporuji Nadační fond UP? Protože jsem přesvědčen, že si nadaní studenti zaslouží veškerou podporu potřebnou pro jejich další odborný růst. Je to ta nejlepší investice do budoucnosti naší společnosti.“


  Prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. | Rostlinný genetik

 • „Podporuji myšlenku Nadačního fondu. Na univerzitní práci – zvláště v humanitních oborech – je totiž nejhezčí a nejpodstatnější kontakt se studenty, který je nejintenzivnější při společné badatelské práci. Díky ní se pak tito naši budoucí kolegové sami vzdělávají, utvářejí se, zkrátka humanizují se v nejširším slova smyslu. Protože jak už věděli Humboldt, Goethe i Schiller – cílem veškerého vzdělávání i bádání je zušlechťovat člověka a lidskou společnost.“


  Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. | Germanistka

 • „Věda posouvá hranice našeho vědění. Věříme, že reflexe využitelnosti vědy pro společnost by měla být součástí veřejné debaty. Naší snahou je vést mladé badatele k odpovědné úvaze o tom, čemu se na poli vědy věnují, jaký užitek to má pro ně samotné, pro UP, či pro společnost. Usilujeme také o to, aby mladí vědci dokázali cíle a výsledky své práce srozumitelně prezentovat různým cílovým skupinám od vědecké obce až po laickou veřejnost.“


  Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. | Bývalý rektor Univerzity Palackého v Olomouci

 • „Podpora mladých výzkumných pracovníků a komunikace vědeckých výsledků širší veřejnosti jsou základním předpokladem dalšího rozvoje celé naší společnosti.“


  Mgr. Matěj Dostálek | Ředitel Pevnosti poznání, centra popularizace vědy a výzkumu

 • „Domnívám se, že původ budoucích úspěchů lidské civilizace se nachází ve vědeckých a technologických inovacích, které jsou podpořeny zvyšujícími se standardy vzdělávání. Proto podporuji snahu Nadačního fondu přispět k osobnímu i profesnímu rozvoji mladých badatelů a k řešení společenských či environmentálních problémů.“


  Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D | Předseda Rady Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR a popularizátor

 • „Jedním z dlouhodobých strategických cílů Komerční banky v rámci společenské odpovědnosti je také kontinuální podpora vzdělávání. Proto jsem velmi rád, že prostřednictvím Nadačního fondu UP máme příležitost podpořit mladé talentované vědce a vědkyně. A můžeme být průvodci na jejich cestě za poznáním a pomáhat jim zhmotňovat jejich projekty a převádět je do praxe. Jsem přesvědčen, že podpora tvůrčí činnosti u mladých lidí je zcela zásadní pro to, jak se nám bude dařit v budoucnu.“


  Ctirad Lolek | Executive Director, Human Resources, Komerční banka

 • „Komerční banka je velmi ráda, že je partnerem Nadačního fondu UP. Vzdělávání a podpora talentů jsou oblasti, které patří ke klíčovým jak v oblasti vzdělávání, tak i u nás v Komerční bance. Současně jsme přesvědčení, že bez podpory vědy a výzkumu nebude moci jak Česká republika, tak i celé lidstvo obstát v náročných změnách, kterými procházíme, zejména pokud se jedná o klimatickou změnu či obecně oblast ESG. V tomto ohledu vnímáme Nadační fond UP jako unikátní a perfektně navazující a doplňující naši strategii Komerční banky, která se opírá o inovace, technologický pokrok i oblast udržitelnosti.“


  Hana Kovářová | Executive Director, Brand Strategy and Communication, Komerční banka