• English
Aktuální dění ve fondu sledujte na našich sociálních sítích

Naše cíle


Záleží nám na naší budoucnosti. Podporujeme mezinárodní vědecko-výzkumné a umělecké aktivity našich studentů. Chceme tím přispět k rozvoji juniorské zahraniční spolupráce a v dlouhodobém horizontu pak k řešení civilizačních, technologických, zdravotních, sociálních či environmentálních problémů.

Vycházíme mimo jiné z konceptu třetí role univerzit.Jsme přesvědčeni, že účast Univerzity Palackého – tak významné instituce s dlouhou tradicí a perspektivní budoucností – na veřejném životě je přirozenou součástí jejího poslání.

Zajímá nás téma sociálních inovací, tedy nových nástrojů zaměřených na zkvalitnění životního prostředí a života celé společnosti. Jsme přesvědčeni, že kvalita života musí zůstat hlavním a uvědomovaným motivem pro vědeckou a uměleckou práci našich studentů, která je hlavním motorem sociálních inovací.

Nadační fond Univerzity Palackého si klade několik cílů, které souvisí s podporou excelentních juniorských projektů na poli vědy, výzkumu a umění. Naší činností chceme zejména:

 • vytvářet příznivé podmínky pro podporu významných vědecko-výzkumných a uměleckých projektů talentovaných studentů UP, včetně studentů se zdravotním či sociálním znevýhodněním, a zahraničních studentů, kteří působí na UP,

 • prostřednictvím podpory mezinárodní spolupráce přispět k výměně zkušeností, know how a vzájemnému interkulturnímu porozumění,

 • prostřednictvím podpory smysluplných vědeckých a uměleckých aktivit studentů UP přispět k osobnímu i profesnímu rozvoji mladých badatelů a k řešení společenských či environmentálních problémů,

 • podporovat mladé badatele v kreativitě, samostatnosti a odpovědnosti za svou práci a závazky, které mají vůči sobě, UP i společnosti,

 • navazovat a rozvíjet oboustranně přínosná partnerství s firmami, které spolu s UP sdílí vize a cíle týkající se rozvoje společnosti,

 • kultivovat a rozvíjet filantropii v ČR.

Hodnoty a principy naší práce


Přínos vědy společnosti

Věda posouvá hranice našeho vědění. Věříme, že reflexe využitelnosti vědy pro společnost by měla být součástí veřejné debaty. Naší snahou je vést mladé badatele k odpovědné úvaze o tom, čemu se na poli vědy věnují, jaký užitek to má pro ně samotné, pro UP, či pro společnost. Usilujeme také o to, aby mladí vědci dokázali cíle a výsledky své práce srozumitelně prezentovat různým cílovým skupinám od vědecké obce až po laickou veřejnost.

Osobní a profesní rozvoj talentovaných mladých lidí

Mladí badatelé dostávají díky Nadačnímu fondu UP příležitost samostatně realizovat vlastní vědecko-výzkumné či umělecké projekty. Získávají tím také možnost osvojit si či rozvíjet kompetence potřebné pro úspěšné zvládnutí cílů, které si stanovili. Klademe důraz na studentovu reflexi vlastního rozvoje v oblasti designování a vedení výzkumu, týmové práce, interkulturních kompetencí, timemanagementu a prezentačních dovedností.

Sdílené vize a synergie

„Vize je obraz budoucnosti, kterou chceme vytvořit, popsaný v přítomném čase, jako by se to právě teď dělo.“ Sdílené vize a synergie jsou základními předpoklady úspěšného partnerství a spolupráce mezi lidmi i organizacemi. Chceme spolupracovat s firmami či jednotlivci, kteří mají chuť podílet se s námi na cílech Nadačního fondu UP. Věříme, že spolupráce, která je oboustranně přínosná a obohacující, může posouvat hranice našich možností.

Transparentnost, odpovědnost a důvěra
 

Vztahy s našimi partnery, ale i podpořenými mladými badateli, nelze budovat bez vzájemné důvěry. Kroky nás všech musí být předvídatelné a smysluplné. Tak jako my chceme, aby partneři věřili nám, věříme my našim partnerům. Zakládáme si na jednoduchém formuláři žádosti, jednoduché podobě závěrečné zprávy a jednoduchém vyúčtování příspěvků, které poskytneme úspěšným studentům.

Orgány


Správní rada

vytváří strategii Nadačního fondu UP, hodnotí žádosti studentů a schvaluje dary od partnerů NF

Martin Procházka – předseda správní rady a rektor Univerzity Palackého v Olomouci

lékař, v letech 2019 až 2021 děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době je rektorem Univerzity Palackého v Olomouci.

Boris Cvek – místopředa správní rady

je vzděláním chemik (Ph.D. z anorganické chemie, PřF UP Olomouc) a filozof (Ph.D. z filozofie přírodních věd, PřF UK Praha), profesně se zabývá degradací proteinů v buňkách. Vyvinul koncepci neziskových léků a jako pilotní projekt prosazuje neziskové uplatnění starého protialkoholního léku antabusu v onkologii. Působí také jako neplacený publicista v online deníku Britské listy a v letech 2003-2008 vydával internetový literární časopis Téma.

Členové správní rady

Hana Kovářová

Executive Director, Brand Strategy and Communication, zástupkyně generálního partnera Komerční banky.

Zdeněk Pechal

vystudoval rusistiku na Univerzitě Palackého v Olomouci a následně pak  získal  vědeckou hodnost v tomto oboru na Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se ruskou klasickou literaturou 19. a 20. století a na toto téma publikoval několik knih. V poslední době se jeho vědecký zájem soustředil na fenomén živlu a jeho projevy v ruské literatuře.   Dnes působí jako profesor ruské literatury a vedoucí katedry slavistiky na Filozofické fakultě v Olomouci, zároveň je hlavním redaktorem vědeckého časopisu Rossica Olomucensia.

Václav John

Marek Maráček

Ctirad Lolek

Executive Director, Human Resources, zástupce generálního partnera Komerční banky.

Dozorčí rada

revizní orgán Nadačního fondu UP

Petra Jungová – kvestorka UP

Jiří Langer – předseda Akademického senátu UP

Martin Šmajser – individuální dárce Nadačního fondu UP

Často kladené otázky (FAQ)


Jak dlouhou dobu mám na realizaci výzkumu financovaného z Nadačního fondu UP?

Příspěvek Nadačního fondu UP poskytujeme na 1 rok. Během této doby je nutné realizovat podpořený projekt a připravit výstupy, ke kterým se ve své žádosti zavážete. Výstupy jsou to hlavní, co budete Nadačnímu fondu předkládat. Vyúčtování příspěvku Nadační fond nebude ve většině případu vyžadovat, v některých případech však může žadatele o vyúčtování požádat. Podmínky čerpání příspěvku a všechny termíny budou součástí smlouvy, kterou Nadační fond uzavře s úspěšnými žadateli.

Kam mi zašlete prostředky v případě, že se svou žádostí uspěji?

Příspěvky pošleme podpořeným žadatelům na jejich osobní účty.

Kdo bude žádosti oponovat či hodnotit? Mají mít spíše odborný nebo „laický“ charakter?

Nadační fond nebude posílat žádosti k oponentuře. Žádosti bude posuzovat pouze správní rada Nadačního fondu, která je složená z představitelů různých oborů vědecké činnosti, humanitních i přírodovědných. Jejími členy jsou i zástupci Komerční banky, která je generálním partnerem fondu. Přizpůsobte tedy jazyk žádosti skutečnosti, že hodnotitelé nemusí být odborníky na vámi popisovaný výzkumný projekt. Velmi důležité je srozumitelně popsat přínos vaší badatelské práce.

Kdo přesně mi má napsat vyjádření k projektu výzkumu a jaký má mít text zhruba rozsah?

Smyslem doporučujícího vyjádření je poskytnout správní radě Nadačního fondu garanci toho, že výzkumný záměr je smysluplný, realistický a žádoucí. Jeho délku necháváme na autorech, nemá se však jednat o obsáhlou recenzi na několik stran, nemělo by překročit jednu normostranu. V případě, že si z různých důvodů nejste jisti, koho o vyjádření požádat (např. vaše téma je mezioborové), oslovte toho odborníka, který může nejlépe posoudit obsah vašeho projektu a jeho přínos.

Můžu si zažádat o příspěvek v případě, že bych prodlužoval/a studium?

Výzva Nadačního fondu stanovuje, že žádat může student, který nepřekročí standardní dobu studia. V magisterském studijním programu je standardní doba studia nejméně 4 a nejvýše 6 roků, v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, nejméně 1 a nejvýše 3 roky. Standardní doba studia u doktorských programů je nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

Které položky je (ne)možné zahrnout do rozpočtu projektu?

Do rozpočtu není možné zahrnout osobní náklady výzkumníka, ani není možné využít příspěvek na navýšení stipendia. Správní rada Nadačního může zasahovat do vašich návrhů rozpočtů a položky dle uvážení krátit. Do rozpočtu můžete zahrnout následující položky (musí však mít prokazatelnou vazbu na realizaci výzkumu):

 • cestovní náklady

 • náklady na víza

 • náklady na ubytování

 • náklady na stravu (při cestě do zahraničí maximálně 500 Kč/den v závislosti na cenách v cílové destinaci, při cestách v rámci ČR maximálně 200 Kč/den)

 • nákup literatury

 • nákup potřebných pomůcek a vybavení pro realizaci výzkumu

 • výzkumný software

 • očkování

 • další náklady podle typu a zaměření výzkumu, vždy je potřeba položky a částky odůvodnit ve vazbě na cíl a obsah výzkumu

Jak moc podrobný rozpočet mám k žádosti předložit?

Rozpočet musí obsahovat položky, na které student žádá prostředky z Nadačního fondu, ideálně vyjádřené v adekvátních jednotkách a jejich počtu. Neměl by přesáhnout 1 stránku ve wordu/excelu. Je zřejmé, že čím je rozpočet konkrétnější, tím je důvěryhodnější a svědčí o tom, že je promyšlený. Na druhou stranu není nutné uvádět detailní informace, které buď nelze dopředu přesně sdělit, případně ty, které nejsou pro hodnotitele směrodatné či srozumitelné (např. detailní složení komponent chemikálií, atp.)

Je možné nakoupit z příspěvku laboratorní materiál pro realizaci výzkumu?

Z příspěvku je možné nakoupit potřebný materiál, student žadatel si ale musí dopředu ověřit, jestli to bude technicky možné. Prostředky úspěšným žadatelům pošleme na osobní účet. K nákupu některých chemikálií je však potřeba IČO instituce. Studenti, kterých se tato situace týká, proto musí konzultovat možnosti řešení přímo na svých pracovištích/katedrách.

Je možné žádat o příspěvek v týmech?

Příspěvek Nadačního fondu má individuální charakter, nelze z něj podporovat týmové projekty. Pokud je žádoucí, aby studenti na projektu spolupracovali, mohou odevzdat žádost každý zvlášť a v textu žádosti na význam spolupráce vzájemně odkázat.